Hankkeesta yleisesti

Yhdenvertaisesti_saveltaen_opsikelijoita_c_Markku_Klami

Suomessa toimivien ammattimaisten musiikintekijöiden joukossa naiset ovat selvässä vähemmistössä. Sukupuolten välinen epätasapaino on nähtävissä myös säveltämisen ylimmässä koulutuksessa.

Keväällä 2019 käynnistynyt Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan rooli- ja työnjakoihin, asenteisiin ja mielikuviin. Hankkeen puitteissa tehdään tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa kehittämistyötä, joka kohdistuu alan koulutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia. Se tarjoaa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä ja heidän ammatillisia elämänkulkujaan tutkimuksen ja journalismin keinoin.

Hankkeen aikataulu

12.-14.4.2019 sävellysviikonloppu

Syksyllä 2019 opetusta, mentorointia, ryhmätapaamisia

Huom! Konserttia ja seminaaria on siirretty koronaviruksen vuoksi. Uusi päivämäärä on lauantai 28.11.2020 klo 12-16.

Hankkeen toteuttajat

Yhdenvertaisesti säveltäen toteutetaan säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan verkoston yhteistyönä.

Markku Klami on säveltäjä ja musiikkipedagogi. Hän toimii aktiivisesti musiikkikentän luottamustoimissa, kuten Suomen Säveltäjät ry:n, Suomen musiikkineuvoston ja Music Finlandin hallituksissa sekä ECSA:n (European Composers and Songwriter Alliancen) Composers Directory -työryhmässä. Klami on toiminut ohjaajana useissa nuorille oppilaille suunnatuissa sävellyshankkeissa ja opettaa sävellystä sekä musiikin hahmotusaineita tällä hetkellä Espoon ja Itä-Helsingin musiikkiopistoissa. Hän on myös luennoinut ja kouluttanut sävellyspedagogiikasta eri yhteisöjä. (Kuva: Maarit Kytöharju)

Minna Leinonen on päätoiminen säveltäjä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikan tuntiopettaja ja Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen jäsen. Hän on opettanut lukuisissa sävellyshankkeissa (mm. Kuule, minä sävellän!, ITU, Ääneni äärelle), toiminut sävellysopettajana musiikkiopistoissa (Keski-Helsingin musiikkiopisto, Tampereen konservatorio ja nykyinen työpaikka Pirkanmaan musiikkiopisto) sekä kouluttanut monia yhteisöjä aiheesta sävellyspedagogiikka (mm. Mutes ry, FiSME, SäPe, Suomen Säveltäjät ry). (Kuva: Heikki Tuuli)

Heidi Partti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori, joka on tutkinut musiikin oppimiseen ja opettamiseen liittyviä kysymyksiä useista näkökulmista ja erilaisissa konteksteissa verkkoyhteisöistä nepalilaiseen perinnemusiikkiin. Häntä kiehtovat erityisesti laajemmat sosiokulttuuriset muutokset ja niiden vaikutukset musiikkikasvatuksen käytäntöihin. Tutkimustyönsä lisäksi Partti käsittelee tietokirjailijana erityisesti säveltämisen pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä sekä osallistuu ahkerasti musiikinopettajankoulutuksen kehittämiseen. (Kuva: Joonas Kurppa)

Riikka Talvitie on säveltäjä, oboisti ja sävellyksen opettaja, joka on työskennellyt laaja-alaisesti musiikin kentällä. Viimeaikaisissa sävellyksissään hän on pohtinut yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten nationalismia, terrorismia ja musiikin ekologisia mahdollisuuksia. Talvitie suorittaa parhaillaan taiteellista jatkotutkintoa Taideyliopistossa Helsingissä. Hän on kiinnostunut säveltämisestä yhteisöllisenä, keskustelevana tapahtumana ja pyrkii tutkimuksessaan laajentamaan säveltäjän toimenkuvaa jaetun tekijyyden sekä yhteisöllisyyden suuntaan. (Kuva: Maarit Kytöharju)

Hankkeen viestinnästä vastaa toimittaja Anu Ahola, joka on paneutunut säveltämisen pedagogiikan alaan ja kysymyksiin erilaisten hankkeiden kautta, mm. Opus 1 – sävellyspedagogiikan aineistopankki -sivuston koordinoijana. Hän on myös kirjoittanut yhdessä Heidi Partin kanssa tietokirjan Säveltäjyyden jäljillä – musiikintekijät tulevaisuuden koulussa (2016). Ahola työskentelee FMQ (Finnish Music Quarterly) -lehden päätoimittajana.

Hankkeessa opettajina toimivat lisäksi Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikan opetusharjoittelijat Aino Tenkanen, Teemu Halmkrona ja Leevi Räsänen.

Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Säveltäjät ry, Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma sekä Music Finland ry. Hanke on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus Center for Educational Research and Academic Development in the Arts CERADA:ssa tehtävää tutkimusta. 

Hanketta rahoittavat Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä Suomen Säveltäjät ry.

Lisätietoja

Heidi Partti (hankkeen johtaja, tutkimuksen johtaja): heidi.partti at uniarts.fi, 0400 941699

Riikka Talvitie (hankkeen koordinaattori): riikka.talvitie at welho.com

Anu Ahola (hankkeen viestintä): anuahola26 at gmail.com

Previous
Next